ฝาก 700
ถอน 3,545
เวลาเเเตก : 18.00 น.

ฝาก 1,500
ถอน 22,540
เวลาเเเตก : 14:32 น..

ฝาก 500
ถอน 9,023
เวลาเเเตก 12.30 น.

ฝาก 150
ถอน 1,664
เวลาเเเตก : 12.00 น.

ฝาก 500
ถอน 9,230
เวลาเเเตก : 08.00 น.