ฝาก 300
ถอน 13,000
เวลาเเเตก : 10.11 น.

ฝาก 3,000
ถอน 18,000
เวลาเเเตก : 11. 25 น.

ฝาก 5,000
ถอน 18,000
เวลาเเเตก 11.54 น.

ฝาก 300
ถอน 8,500
เวลาเเเตก : 13.36 น.

ฝาก 2,000
ถอน 10,500
เวลาเเเตก : 14.27 น.